Maatschappelijke visitatie

Publicatiedatum: 29-11-2018

Volgens de Woningwet vindt eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie plaats bij elke woningcorporatie. Een visitatierapport geeft inzicht in de maat-schappelijke prestaties van een woningcorporatie, afgezet tegen de opgaven in het werkgebied en de financiële mogelijkheden.

De prestaties worden beoordeeld door de visitatiecommissie van een bevoegd bureau, maar ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden geven hierover hun mening. In 2018 is de visitatie bij Woontij uitgevoerd door het bureau Cognitum. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Het volledige rapport is gepubliceerd op de website van Woontij. De rapportcijfers voor Woontij zijn ten opzichte van 2014 gestegen.

Presteren naar opgaven en ambities: 7,1 (2014: 6,8)

Door vertraging bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, vooral als gevolg van vertraging van procedures, was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen de afgelopen jaren iets lager dan gewenst. Inmiddels zijn diverse projecten in uitvoering en hebben we de verwachting dat de komende jaren een inhaalslag wordt gemaakt.

Dit jaar starten we met de herijking van onze vastgoedstrategie voor onze portefeuille in Den Helder. Hiermee willen we duidelijkheid creëren over de maatschappelijke inzet van Woontij in Den Helder, voor welke doelgroepen wij ons inzetten en welke portefeuillestrategie daarbij past.

Presteren volgens belanghebbenden: 7,6 (2014: 7,5)Het valt ons op dat de waardering van de bewonersverenigingen achter blijft bij de waardering van de gemeenten en overige belanghebbenden. We gaan in gesprek met de bewonersverenigingen om te onderzoeken hoe we hierin verbetering kunnen krijgen. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke wijze we onze huurders en woningzoekenden meer kunnen betrekken bij de strategie-ontwikkeling van Woontij.

Het valt ons op dat de waardering van de bewonersverenigingen achter blijft bij de waardering van de gemeenten en overige belanghebbenden. We gaan in gesprek met de bewonersverenigingen om te onderzoeken hoe we hierin verbetering kunnen krijgen. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke wijze we onze huurders en woningzoekenden meer kunnen betrekken bij de strategie-ontwikkeling van Woontij.

Presteren naar vermogen: 7,3 (2014: 6,6)

De constatering van de visitatiecommissie dat Woontij ‘haar schaapjes op het droge heeft’ vinden we erg optimistisch. De strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn ambitieus en vergen de komende jaren een grote financiële inspanning. Door monitoring en bijsturing streven we naar een gezond evenwicht tussen ambities en financiële mogelijkheden.

Bij samenstelling van de begroting 2019 is gebleken dat we de grenzen van onze financiële mogelijkheden benaderen. Van een vermogensoverschot lijkt niet langer sprake te zijn. Dit komt enerzijds door het zeer ambitieuze investeringsprogramma voor nieuwbouw en verduurzaming en anderzijds door invoering van de beleidswaardering en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over eventuele herziening van financiële ratio’s door Aw en WSW.

Deze nieuwe realiteit noodzaakt Woontij tot het maken van keuzes. Het lijkt erop dat niet alles wat wenselijk is zondermeer kan worden gerealiseerd. 

Lees het volledige rapport
Wilt u het volledige rapport lezen? klik dan hier
Wilt u de reactie van Woontij lezen? klik dan hier

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden