Maatschappelijke visitatie

Publicatiedatum: 29-11-2018

Volgens de Woningwet vindt eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie plaats bij elke woningcorporatie. Een visitatierapport geeft inzicht in de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie, afgezet tegen de opgaven in het werkgebied en de financiële mogelijkheden. De prestaties worden beoordeeld door de visitatiecommissie van een bevoegd bureau, maar ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden geven hierover hun mening. In 2018 is de visitatie bij Woontij uitgevoerd door het bureau Cognitum. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Het volledige rapport is gepubliceerd op de website van Woontij. De rapportcijfers voor Woontij zijn ten opzichte van 2014 gestegen.

Presteren naar opgaven en ambities: 7,1 (2014: 6,8)

Door vertraging bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, vooral als gevolg van vertraging van procedures, was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen de afgelopen jaren iets lager dan gewenst. Inmiddels zijn diverse projecten in uitvoering en hebben we de verwachting dat de komende jaren een inhaalslag wordt gemaakt.

Dit jaar starten we met de herijking van onze vastgoedstrategie voor onze portefeuille in Den Helder. Hiermee willen we duidelijkheid creëren over de maatschappelijke inzet van Woontij in Den Helder, voor welke doelgroepen wij ons inzetten en welke portefeuille-strategie daarbij past.

Voor zowel onze activiteiten op Texel als in Den Helder geldt dat het komende jaar de prestatieafspraken met gemeenten en bewonersorganisaties worden geactualiseerd.

Presteren volgens belanghebbenden: 7,6 (2014: 7,5)

Het valt ons op dat de waardering van de bewonersverenigingen achter blijft bij de waardering van de gemeenten en overige belanghebbenden. We gaan in gesprek met de bewonersverenigingen om te onderzoeken hoe we hierin verbetering kunnen krijgen. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke wijze we onze huurders en woningzoekenden meer kunnen betrekken bij de strategieontwikkeling van Woontij.

Presteren naar vermogen: 7,3 (2014: 6,6)

De constatering van de visitatiecommissie dat Woontij ‘haar schaapjes op het droge heeft’ vinden we erg optimistisch. De strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn ambitieus en vergen de komende jaren een grote financiële inspanning. Door monitoring en bijsturing streven we naar een gezond evenwicht tussen ambities en financiële mogelijkheden.

Bij samenstelling van de begroting 2019 is gebleken dat we de grenzen van onze financiële mogelijkheden benaderen. Van een vermogensoverschot lijkt niet langer sprake te zijn. Dit komt enerzijds door het zeer ambitieuze investeringsprogramma voor nieuwbouw en verduurzaming en anderzijds door invoering van de beleidswaardering en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over eventuele herziening van financiële ratio’s door Aw en WSW.

Deze nieuwe realiteit noodzaakt Woontij tot het maken van keuzes. Het lijkt erop dat niet alles wat wenselijk is zondermeer kan worden gerealiseerd. 

Governance: 7,7 (2014: 6,9)

De afgelopen jaren hebben we flinke inspanningen gedaan om onze governance-prestaties op een hoger niveau te brengen. Nu dit goed op orde is zullen we de komende jaren alert blijven om dit niveau ten minste te handhaven.

Naast de beoordeling heeft Cognitum nog een aantal aanbevelingen gegeven voor verdere verbetering. Deze aanbevelingen en de reactie van Woontij hierop zijn te lezen in de ‘bestuurlijke reactie op visitatierapport 2018’, welke eveneens gepubliceerd is op de website van Woontij.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden